KLAUZULA RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej RODO), informujemy, że:

 

I. Administrator  danych osobowych  

Robert Stańczyk, właściciel marki ODOonline, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ITRS Robert Stańczyk z siedzibą przy ul. Malczewskiego 49/51/68, 93-154 Łódź, dalej zwany ADO. Kontakt z administratorem jest możliwy pod numerem telefonu 791-650-517 lub adresem poczty elektronicznej kontakt@odoonline.pl  

II. Cel i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celach związanych z:

·     zawarciem i realizacją umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

·     dochodzeniem ewentualnych roszczeń i odszkodowań (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

·     rozliczeniem obowiązków prawnych ciążących na administratorze w zakresie podatkowym i rachunkowym
(art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

·     prowadzeniem działań marketingowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

·     prowadzeniem korespondencji, w tym przy wykorzystaniu formularza kontaktowego umieszczonego na naszej stronie na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) 

III. Obowiązek podania danych

W przypadku wyrażenia zgody, podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe. W przypadku umów, podanie danych jest konieczne dla zawarcia, realizacji i rozliczenia umowy. Niepodanie danych wiązać się może z brakiem możliwości świadczenia usług przez administratora.

IV. Odbiorcy danych osobowych

Administrator udostępni Państwa dane osobowe, jeśli będzie się to wiązało z realizacją uprawnienia bądź obowiązku wynikającego z przepisu prawa. Należy podkreślić, że administrator może też powierzać przetwarzanie danych osobowych określonej grupie podwykonawców, świadczących usługi wspomagające w zakresie księgowości, infrastruktury technicznej (systemy informatyczne lokalne i systemie chmurze obliczeniowej), usług pocztowych (kanał tradycyjny - papierowy i hosting poczty elektronicznej), bankowości elektronicznej i in. Administrator nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych. Dane osobowe nie będą podlegać profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

V. Okres przetwarzania danych osobowych

W zależności od podstawy przetwarzania, dane osobowe mogą być przetwarzane do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych lub do czasu, aż ustanie okres zobowiązujący administratora do przechowywania danych, np. w związku z realizacją i rozliczeniem umów zawartych z osobą lub podmiotem. Dane osobowe w związku
z roszczeniami osoby lub podmiotu będą przetwarzane do czasu ich przedawnienia.

VI. Prawa przysługujące osobom, których dane są przetwarzane

Każdemu przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu; sprostowania nieprawidłowych danych; żądania usunięcia danych w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO; żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach w skazanych w art. 21 RODO. Aby skorzystać z przysługujących praw należy skontaktować się z administratorem wskazanym wyżej kanałem komunikacji. Ponadto każdemu, kto uważa, że jego dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

VII. Źródło pochodzenia danych osobowych

Informujemy, zgodnie z art. 14 ust. 2 lit. f RODO, że źródłem pozyskania danych osobowych mogą być publicznie dostępne rejestry, a w szczególności dane dostępne na stronach internetowych Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Każdemu przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych pozyskanych i przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w szczególności dla potrzeb marketingu. Administrator od momentu pozyskania informacji o sprzeciwie zaprzestaje przetwarzania tych danych. COOKIES

Informujemy, że w celu zapewnienia wygody przeglądania naszych stron używamy plików cookies. Jednocześnie zaznaczamy, że żadne stosowane przez nas pliki cookies nie gromadzą danych umożliwiających ustalenie tożsamości Użytkownika.